Användarvillkor för Unikum

Du har blivit inbjuden att använda internettjänsten Unikum.net. Välkommen! Inbjudan kan ha kommit från t.ex. din förskola, skola, kommun, eller så har du själv hittat till Unikum.

Unikums internetverktyg är till för samarbete kring utbildning och lärande i förskolor och skolor. Verktygen gör det också lättare för skolor att följa bland annat skollagen, läroplanerna, dataskyddsförordningen och arkivlagen i samband med barns och elevers lärande och skolgång i förskolor och skolor, och i samband med att de byter mellan lärare, förskolor, skolor och kommuner. Tjänsten Unikum drivs av företaget Unikum - Unikt lärande AB, och i Unikums Personuppgiftspolicy beskrivs hur personuppgifter hanteras i Unikum

För att du skall få använda tjänsten Unikum finns tre villkor:

  1. Du behöver hantera dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt.
  2. Du behöver följa grundreglerna för användning av Unikum.
  3. Du behöver ta del av Unikums Personuppgiftspolicy .

Om du godkänner de tre villkoren får du börja använda Unikum. Du godkänner villkoren genom att klicka på "Jag godkänner" på frågan om överenskommelsen när du loggar in i Unikum. Om du inte godkänner villkoren får du inte använda Unikum.

Nedan beskrivs punkterna 1, 2 och 3 ovan i mer detalj: När vi nedan använder ordet “skola” menar vi alla skolformer, inklusive förskola, grundskola, sameskola, komvux mm.d

1. Säker hantering av inloggningsuppgifter

För att kunna använda Unikum så behöver du logga in. I många fall sker inloggningen via skolans eller kommunens inloggningssystem, och det är därför skolan eller kommunen som ansvar för att din inloggning fungerar och för att du skall få inloggningsuppgifter. Ibland används t.ex. Mobilt Bank-ID för inloggning, och i andra fall t.ex. användarnamn och lösenord. Dessa inloggningsuppgifter är personliga, och du ansvarar för att eventuella lösenord och koder hålls hemliga och byts regelbundet.

Om ditt barn eller dina elever har egen inloggning behöver även barnen och eleverna informeras om hur man hanterar inloggning säkert.

Om du misstänker att någon annan har fått reda på ditt, dina barns, dina elevers eller din personals lösenord eller inloggningsuppgifter så behöver du snarast säkra att t.ex lösenorden byts. Om inloggningsuppgifterna kommer från Unikum kan användare själva byta lösenordet i sina Inställningar i Unikum. Du kan också be en lärare eller administratör hjälpa dig.

2. Grundregler för användning av Unikum

Unikums tjänst bygger på samarbete, dialog och respekt mellan barn, vårdnadshavare, elever, pedagoger, lärare, skolpersonal och andra som bidrar till tjänsten. Du får använda Unikum för att vi på Unikum och den som bjudit in dig till Unikum har förtroende för att du kommer att använda verktyget för ditt eget, dina barns eller dina elevers lärande och med respekt för för alla användare och för landets lagar och förordningar.

För att få använda Unikums tjänster krävs att en användare har haft ett abonnemang, antingen själv eller genom att t.ex. en skola eller kommun tidigare tecknat abonnemang för sin personal, sina elever och deras vårdnadshavare.  Som användare måste du ange korrekta uppgifter om dig själv.

I Unikum finns Skolbanken, som är en öppen innehållsbank där skolans personal kan hitta och dela med sig av material för skolan utan att ta betalt av varandra. Villkoren för detta är definierade i licensformen Creative Commons "CC BY-SA 4.0". Man får alltså skapa, använda och redigera material i Skolbanken om man godkänner att detta material kan ses, användas och modifieras av andra användare utan särskild ersättning för detta, och att namnet på den som skapat materialet visas för andra inloggade användare. Användare som lägger in innehåll i Unikum eller Skolbanken ansvarar för att detta inte kränker annans rätt.

Unikum har rätt att spärra användare som Unikum bedömer bryter mot reglerna samt att ta bort innehåll som Unikum bedömer som olämpligt.

Uppstår det väsentliga fel i tjänsten som Unikum ansvarar för åtar sig Unikum att avhjälpa felet på egen bekostnad så snabbt som omständigheterna kräver med hänsyn till typ av fel och omständigheterna i övrigt. Detta är Unikums enda ansvar med anledning av fel och dröjsmål i tjänsten.

Ytterligare information:
Om skolors användning av IT-system för att hantera personuppgifter

Skolor har rätt att använda IT- och webbverktyg med personuppgifter om t.ex. elever, barn och deras vårdnadshavare för att göra sitt jobb. Det har de flesta skolor gjort sedan 80-talet. Det gäller oavsett om t.ex. en vårdnadshavare eller elev har givit sitt samtycke eller ej. Ditt samtycke till att använda Unikum handlar alltså endast om din egen användning av Unikum. Oavsett om du samtycker eller ej kan skolan välja att använda Unikum eller andra IT-system för att hantera uppgifter om barn, elever, dess vårdnadshavare och personal. Så här har Datainspektionen beskrivit detta i samband sitt yttrande angående skolwebb.

”Datainspektionen vill inledningsvis också påpeka att behandling av personuppgifter i skolan har ett generellt stöd i 10 d § PuL. Av den bestämmelsen framgår att personuppgifter får behandlas utan den registrerades samtycke om behandlingen är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. Skolans fullgörande av sina arbetsuppgifter anses vara är en sådan arbetsuppgift av allmänt intresse som avses i 10 d § PuL, se SOU 2003:103, Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan och integritet i skolan, sid. 199. En förutsättning är givetvis att uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagens alla övriga bestämmelser, t.ex. 9 § om grundläggande krav vid behandling. ”

Kontakta din förskola, skola eller kommun om du har ytterligare frågor kring deras rutiner för hantering av personuppgifter. Kontakta Unikum om du har frågor kring villkor för att använda Unikum.


Med vänliga hälsningar

Vi på Unikum - Unikt lärande AB
Senast reviderad: 2018-05-27

Unikum - Unikt lärande AB                EUAv180525